Thông tin môi trường

Giấy phép phép môi trường tại Hưng Yên (tải file chi tiết)

** KẾT QUẢ QUAN TRẮC TẠI HẢI PHÒNG**

1. Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2022 tại Hải Phòng

2. Kết quả quan trắc môi trường quý 2 năm 2022 tại Hải Phòng

3. Kết quả quan trắc môi trường quý 3 năm 2022 tại Hải Phòng

4. Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2022 tại Hải Phòng

5. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 12 năm 2022 tại Hải Phòng

6. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 1 năm 2023 tại Hải Phòng
7. Kết quả quan trắc khi thải tự động liên tục tháng 2 năm 2023 tại Hải Phòng

8. Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2023 tại Hải Phòng

9. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 3 năm 2023 tại Hải Phòng

10. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 4 năm 2023 tại Hải Phòng

11. Kết quả quan trắc môi trường quý 2 năm 2023 tại Hải Phòng

12. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 5 năm 2023 tại Hải Phòng

13. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 6 năm 2023 tại Hải Phòng

14. Kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục tháng 7 năm 2023 tại Hải Phòng

** KẾT QUẢ QUAN TRẮC TẠI HƯNG YÊN **

1. Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2022

2. Kết quả quan trắc môi trường quý 2 năm 2022

3. Kết quả quan trắc môi trường quý 3 năm 2022

4. Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2022

5. Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2023 (xem file 1) (xem file 2)