Biên bản và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng : 23/11/2022