Tin tức & Sự kiện

Chi tiết
1. Biên bản kiểm phiếu 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản