Dành cho cổ đông

Chi tiết
1. Chủ tịch HĐQT Ông Toshimasa Zako 2. Thành viên HĐQT Ông Minoru Sakurai 3. Thành viên HĐQT Ông Satoshi Oda 4. Thành viên BKS Bà Lê Vân Chi