Tầm nhìn - Chiến lược

Công ty CP Thép Việt Ý tham vọng trở thành Nhà sản xuất và kinh doanh thép tầm cỡ Khu vực và Thế giới:
. Phát triển sản xuất công nghiệp là nòng cốt
. Duy trì vị trí cạnh tranh của Doanh nghiệp chủ đạo
. Đẩy mạnh các dự án đầu tư liên ngành
. Đào tạo nhân lực tiêu chuẩn, chất lượng toàn cầu
.   Khai thác mạnh mẽ thị trường nước ngoài
.   Đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia và khu vực