Quyết định HĐQT ủy quyền cho TGĐ mua nguyên liệu chính phục vụ SXKD