Giải trình về việc chậm công bố thông tin giao dịch với bên liên quan