Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019