Công văn về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản