SẢN LƯỢNG THÉP NHẬT BẢN KỲ VỌNG TĂNG NHẸ TRONG NĂM TỚI

Liên đoàn Gang thép Nhật Bản cho biết sản lượng thép thô của Nhật Bản trong năm bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 có thể sẽ tăng nhẹ so với năm tài chính hiện tại do nhu cầu cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ổn định. 

Sản lượng thép thô trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 dự kiến sẽ ít thay đổi so với 104,8 triệu tấn trong năm trước, người đại diện Bộ công nghiệp cho biết.

 

 

Nguồn: Reuters