NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018