DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thông báo họp

2. Chương trình họp

(quy chế ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018)

3. Mẫu giấy ủy quyền

4. Thông báo bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

5. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và KHSXKD năm 2018

6. Báo cáo tài chính năm 2017,  phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018

7. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017 và chương trình công tác năm 2018 của HĐQT Công ty

8. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty

10. Bầu kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT

11. Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh Công ty

12. Tờ trình cho phép nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu VIS mà không phải chào mua công khai

13. Báo cáo kết quả phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2017, thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành thêm và kế hoạch đầu tư năm 2018

14. Báo cáo của HĐQT Công ty về chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, phương án chi trả lương thù lao năm 2018

15. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

16. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2018

17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018