BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ BÁN CỐ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG