SẢN LƯỢNG THÉP THẾ GIỚI NĂM 2017 TĂNG 5,3%

Sản lượng thép thô của thế giới trong năm 2017 đạt 1.691,2 triệu tấn, tăng 5,3% so với năm 2016. Sản lượng thép thô tăng lên ở tất cả các khu vực trong năm 2017, ngoại trừ các nước CIS vẫn giữ nguyên.

 

 

Sản lượng năm 2017 của Châu Á là 1.162,5 triệu tấn thép thô, tăng 5,4% so với năm 2016. Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong năm 2017 đạt 831,7 triệu tấn, tăng 5,7% so với năm 2016. Tỷ lệ sản lượng thép thô so của Trung Quốc so với toàn thế giới tăng từ 49,0% năm 2016 lên 49,2% vào năm 2017. Nhật Bản sản xuất 104,7 triệu tấn năm 2017, giảm 0,1% so với năm 2016. Sản lượng thép thô của Ấn Độ năm 2017 là 101,4 triệu tấn, tăng 6,2% so với năm 2016. Hàn Quốc sản xuất 71,1 triệu tấn thép thô trong 2017, tăng 3,7% so với năm 2016.

 

Năm 2017, EU (28 nước) sản xuất 168,7 triệu tấn thép thô, tăng 4,1% so với năm 2016. Ý sản xuất 24,0 triệu tấn năm 2017, tăng 2,9% so với năm 2016. Tây Ban Nha sản xuất 14,5 triệu tấn thép thô trong năm 2017, tăng của 6,2% so với năm 2016.

 

Sản xuất thép thô ở Bắc Mỹ là 116,0 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2016. Mỹ sản xuất 81,6 triệu tấn thép thô, tăng 4,0% vào năm 2016.

 

Ước tính của thế giới về sản lượng thép thô năm 2017 tại các nước CIS dựa trên số liệu sẵn có là 102,1 triệu tấn, tương đương với năm 2016. Nga sản xuất 71,3 triệu tấn thép thô trong năm 2017, tăng 1,3% so với năm 2016. Ukraine giảm 6,4% với số liệu cuối năm là 22,7 triệu tấn.

 

Sản lượng thép thô của Nam Mỹ là 43,7 triệu tấn vào năm 2017, tăng 8,7% so với năm 2016. Braxin sản xuất 34,4 triệu tấn năm 2017, tăng 9,9% so với năm 2016.

 

 

Vào tháng 12 năm 2017, sản lượng thép thô của thế giới theo số liệu 66 quốc gia báo cáo cho Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 138,1 triệu tấn, tăng 3,9% so với tháng 12 năm 2016. Tỷ lệ sử dụng năng lực thép thô của 66 quốc gia vào tháng 12 năm 2017 là 69,5 %, tăng 1,8% so với tháng 12 năm 2016.

 

 

Nguồn: Hiệp hội Thép Thế Giới