CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA UBCK VỀ HỒ SƠ CHÀO MUA CỔ PHIẾU CÔNG KHAI CP VIS CỦA CTY CPTM THÁI HƯNG