BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CTY ĐẠI CHÚNG - NGUYỄN THANH HÀ