NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ, TỪ CHỐI MUA CỦA ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2017