Tin tức & sự kiện

NGHỊ QUYẾT KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2020

Chi tiết nghị quyết (tải dữ liệu)

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chi tiết biên bản họp và nghị quyết (tải dữ liệu)

ĐHĐCĐ THÉP VIỆT Ý 2017: TĂNG TỐC VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐƯỜNG ĐUA MỚI

Sáng ngày 21/3/2016, Công ty CP Thép Việt Ý đã tổ chức thành công Đại hội   >>

Tài liệu hữu ích